25-04-2020

Co nowego u notariuszy?

Czy kancelarie notarialne są otwarte?

Część kancelarii notarialnych funkcjonuje w dotychczasowym trybie, część kancelarii ogranicza pracę do niezbędnych czynności, część kancelarii jest zamknięta.

Decyzję o ograniczeniu pracy kancelarii bądź zamknięciu kancelarii podejmują samodzielnie notariusze prowadzący kancelarie.

Sugeruję, aby w razie potrzeby próbować kontaktować się z kancelariami notarialnymi nie tylko pod numerami telefonów stacjonarnych, ale również pod podanymi na stronach internetowych kancelarii numerami telefonów komórkowych.

Jak aktualnie przebiegają czynności notarialne?

Czynności notarialne dokonywane są w dotychczasowym trybie jednakże z zachowaniem najwyższych możliwych środków ochrony zdrowia klientów i pracowników kancelarii (mowa tu m.in. o zachowaniu odpowiedniego dystansu między osobami znajdującymi się w kancelarii, częstym dezynfekowaniu powierzchni oraz przedmiotów, wietrzeniu pomieszczeń, zakrywaniu ust i nosa maseczkami ochronnymi, używaniu rękawiczek ochronnych, osłon).

Czy spotkania celem dokonywania czynności notarialnych są dozwolone?

Zakaz zgromadzeń, spotkań i zebrań nie dotyczy spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

Klienci kancelarii muszą wziąć pod rozwagę, czy przemieszczanie się celem dokonania czynności notarialnej, uwzględniając okoliczności życiowe klientów, można uznać za przemieszczanie się celem zaspokojenia niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Klienci indywidualnie podejmują decyzję, czy w konkretnych okolicznościach życiowych stawiennictwo w kancelarii notarialnej stanowi potrzebę związaną z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Zakaz przemieszczania nie dotyczy przemieszczania się celem wykonywania czynności zawodowych.

Ile osób może uczestniczyć w czynności notarialnej?

Na ten moment prawo nie stanowi o maksymalnej liczbie osób mogących uczestniczyć w czynności notarialnej.

Jednakże wskazane jest, abyśmy korzystając z usług kancelarii, kierowali się rozsądkiem, odpowiedzialnością, obywatelskim obowiązkiem dbania o siebie nawzajem, solidarnością. Mniejsza liczba osób uczestniczących w czynności notarialnej pozwala zachować wyższe standardy bezpieczeństwa.

Doradzam, aby osoby, które nie muszą osobiście stawić się w kancelarii notarialnej, ale ich wsparcie jest z jakichkolwiek względów pożądane, uczestniczyły w przebiegu czynności zdalnie, tj. pozostawały w kontakcie zdalnym.

Czy zmieniły się wymogi odnośnie dokumentów przedkładanych do czynności notarialnych w związku z trudnościami w ich uzyskiwaniu?

O tym jakie dokumenty są potrzebne do czynności notarialnych decydują przepisy prawa (mowa tu na przykład o dokumentach stanowiących podstawę wpisu w księdze wieczystej) a ponadto wymóg zabezpieczenia przez notariusza interesów stron czynności notarialnych i zachowania należytej staranności przy dokonywaniu czynności notarialnych.

Również w obecnej sytuacji notariusze muszą dokonywać czynności notarialnych, mając na względzie powyższe wymogi.

W obecnej sytuacji jednakże należy nadmienić, że uczestnicy czynności notarialnych mogą wyrazić zgodę na dokonanie czynności notarialnych bez okazywania do tych czynności dokumentów, które nie są obligatoryjne do ich dokonania (np. nie stanowią podstawy wpisu w księdze wieczystej). Decyduje w tym zakresie wola stron czynności. W akcie notarialnym znajdą się wówczas odpowiednie postanowienia i oświadczenia, mające na celu zabezpieczenie interesów wszystkich stron czynności notarialnej. Oczywiście, rozważając możliwość zrezygnowania z okazywania do czynności notarialnej niektórych fakultatywnych dokumentów, należy wziąć pod uwagę specyfikę danej transakcji i jej uczestników.

Doradzam, aby w przypadku trudności w uzyskaniu konkretnych dokumentów do planowanej transakcji kontaktować się niezwłocznie z notariuszem przygotowującym czynność notarialną. Niejednokrotnie Notariusz, pozostając w kontakcie z orzecznikami wieczystoksięgowymi, pracownikami sądów lub urzędnikami, będzie mógł doradzić, jak postępować w konkretnej sytuacji.

Czy zdarza się, że strona umowy rezygnuje z zamiaru zawarcia umowy końcowej w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej przed pandemią z uwagi na obecnie panującą sytuację? Czy może powoływać się na tzw. siłę wyższą?

Tak, oczywiście, sytuacje takie mają miejsce. Należą do niezwykle problematycznych z uwagi na całokształt obecnej sytuacji.

Trudno w tym momencie rozsądzić, czy w konkretnych okolicznościach mamy możliwość powoływania się na siłę wyższą (okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności). Jeżeli strony umowy nie dojdą do porozumienia i skierują sprawę na drogę postępowania sądowego, będzie o tym w przyszłości decydował sąd. Moim zdaniem obecnie nie jesteśmy w stanie określić w jakim kierunku podąży orzecznictwo sądów.

Czy czeka nas niespotykany dotychczas kryzys na rynku nieruchomości?

Nie prognozujmy na razie czarnych scenariuszy. Zachowajmy spokój i działajmy, zachowując ostrożność. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych.

Szybka i zyskowna sprzedaż.

yu tube linkedin facebook KONTAKT